Diniyah Putri Lampung

Susunan Pengurus PKM/PMDL 2019/2020

susunan kepengurusan PKM 2019/2020
Ketua PKM : Dianita Rahmadina
Wakil : Yuana Rizki
Sekretaris : Anindita Cahyani
Wakil : Salsabila Shafira
Bendahara : Khairunnisa Nurmaharani
Wakil : Fathia Ainur Ilma


Susunan kepengurusan PMDL 2019/2020

Ketua PMDL : Dumariana Harahap
Wakil : Adnanta Ikhbar
Sekretaris : Suci Puji Rahmawati
Wakil : Yuditia Tazqya Ramadani
Bendahara : Nazwa Nidea
W
akil : Nazwa Fauzani